Please wait...

เกี่ยวกับเรา

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม (Web Developer)

สุดวีระ ชินจรัสศรี
ณัฐพล ขันธเนตร
จักรกฤษณ์ แจ่มทิม
นายสุดวีระ ชินจรัสศรี
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้าแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์
นายณัฐพล ขันธเนตร
ครู แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายจักรกฤษณ์ แจ่มทิม
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

การจัดการและให้คำปรึกษาผู้สมัคร

ศิวพร ปานเกตุ
วิรัตน์ แซ่อู่
ขนิษฐา สุขรื่น
นางสาวศิวพร ปานเกตุ
หัวหน้างานทะเบียน
นายวิรัตน์ แซ่อู่
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางขนิษฐา สุขรื่น
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

รัชกรณ์ 	สิทธิสาร
วรกานต์ ศรีมงคลชัย
รัตนา คงไพศาล
นายรัชกรณ์ สิทธิสาร
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายรกานต์ ศรีมงคลชัย
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางรัตนา คงไพศาล
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

การจัดจำหน่ายเสื้อผ้าชุดนักเรียน/นักศึกษา

นางภาราดา วงษ์สมบัติ
มณฑล ปรางศร
ระพีพรรณ สุขสมบูรณ์
นางภาราดา วงษ์สมบัติ
ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายมณฑล ปรางศร
หัวหน้างานการค้าฯ
นางสาวระพีพรรณ สุขสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่งานการค้าฯ

ที่ปรึกษาคณะทำงาน

นายมนตรี หาเรือนทรง
ผู้อำนวยการ
นายเขลางค์ วงศ์วิเชียร
รองผู้อำนวยการ
นางภาราดา วงษ์สมบัติ
ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ติดต่อวิทยาลัย

เลขที่ 29 ถนนนเรศวร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000

โทรศัพท์ 035-930651 ถึง 4, 035-328289 ถึง 90

logo
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง