Please wait...

DASHBOARD

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรุณา Login เข้าระบบเพื่อศึกษาการจัดเอกสารชุดมอบตัว
สำหรับนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ที่บันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัวและดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารออกจากระบบแล้ว ขอให้ Login เข้าระบบ
เพื่อศึกษารายละเียดเกี่ยวกับการจัดเรียงเอกสารชุดมอบตัว และขอให้เรียงเอกสารตามลำดับเป็นข้อๆ ตามรายละเอียดที่แจ้ง ... ขอบคุณครับ
แจ้งผู้สมัครที่ส่งหลักฐานการชำระเงินแล้ว
เจ้าหน้าที่ขอเวลาในการตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินของผู้สมัครเป็นระยะเวลา 1 อาทิตย์ (1 - 7 มิถุนายน 2563) หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วจะดำเนินการเปลี่ยนสถานะการตรวจสอบให้กับผู้สมัคร
เมื่อสถานะการตรวจสอบเปลี่ยนแปลงและผู้สมัครได้ส่งหลักฐานการลงทะเบียนถูกต้องสมบูรณ์ ระบบจะเปิดเมนูการพิมพ์ให้กับผู้สมัคร
ซึ่งรายการข้อมูลต่างๆ ในเมนูการพิมพ์จะถูกนำมาจากข้อมูลประวัติของผู้สมัครเอง ซึ่งทางทีมโปรแกรมเมอร์กำลังปรับเปลี่ยนและตรวจสอบข้อมูลประวัติของผู้สมัคร
ดังนั้นขอให้ผู้สมัครปรับปรุงข้อมูลประวัติให้สมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 8 - 20 มิถุนายน 2563 และโปรดติดตามความเคลื่อนไหวหน้าเพจวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ
ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากปิดระบบการส่งหลักฐานชำระเงิน
ให้นักเรียน/นักศึกษา ที่สมัครเข้าศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ให้นักเรียน/นักศึกษาใหม่  ปรับปรุงข้อมูลประวัติตนเอง  ให้สมบูรณ์ที่สุด
2. ตรวจสอบสถานะของตนเอง เพื่อตรวจสอบข้อมูลการออกรหัสนักเรียน/นักศึกษา
3. หลังจาก  ได้รหัสนักเรียน/นักศึกษา  ให้ดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารการมอบตัว พร้อมเตรียมสำเนาเอกสารที่จำเป็นต้องใช้
4. ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องทั้งในหน้า Page Facebook และในเว็บนี้ เพื่อเตรียมเข้าร่วมกิจกรรม  การปฐมนิเทศ  ประจำปีการศึกษา 2563