Please wait...

DASHBOARD

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบรับรายงานตัวและจัดพิมพ์เอกสารลงทะเบียน

วิทยาลัยได้ดำเนินการเปิดระบบรายงานตัว Online สำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 20-25 เมษายน 2564 เท่านั้น
ขอให้ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าระบบที่เมนู เข้าระบบ - รายงานตัว หรือ คลิ๊กที่นี่เพื่อ Login เข้าระบบ

สำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ที่มิใช่โควตา) เข้าระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้ เป็น เลขประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่าน คือ เลขประจำตัวผู้สมัคร
(เลขประจำตัวผู้สมัคร สามารถตรวจสอบได้จากประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก)
กำหนดการรายงานตัว ผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับ ปวช. และ ปวส.

วันที่ 20 - 25 เมษายน 2564 จัดพิมพ์เอกสารใบชำระเงินขึ้นทะเบียน/ค่าเทอม จากเมนู "พิมพ์แบบชำระเงินลงทะเบียนเรียน" ในระบบรายงานตัว
พร้อมดำเนินการส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านระบบ Online ที่เมนู "ส่งหลักฐานการมอบตัว" พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลตนเองที่เมนูบันทึก/แก้ไขประวัติตนเองให้ครบทุกส่วน

สิ่งที่ต้องใช้ในการมอบตัวระบบออนไลน์ มีเพียงหลักฐานอย่างเดียว ได้แก่ หลักฐานการชำระเงินลงทะเบียนและขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษา (ชำระผ่านธนาคารหรือ Application บนมือมือ เท่านั้น)

การจัดพิมพ์เอกสารการมอบตัว สำหรับใช้ประกอบวันมอบตัว (ต้องมาพร้อมผู้ปกครอง) จะสามารถพิมพ์ได้อย่างสมบูรณ์เมื่อนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ได้รับ รหัสประจำตัวนักเรียน/นักศึกษาแล้วเท่านั้น เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบตัว ประกอบด้วย หนังสือมอบตัว , หนังสือสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียนนักศึกษา , แบบประวัตินักเรียน/นักศึกษา , หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ปกครองมิใช่บิดาหรือมารดา) , สำเนาเอกสารต่างๆ แนบประกอบชุดแบบมอบตัว
บัตรลงทะเบียนเรียน (2 แผ่น) พร้อมหลักฐานการชำระเงินลงทะเบียนเรียน

การปฏิบัติตนในวันมอบตัว
นักเรียนนักศึกษาใหม่จะต้องสวนใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
การเข้าสถานศึกษาจะต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และได้รับการประทับตราสัญลักษณ์ผ่านการตรวจทุกครั้ง
ต้อง SCAN QR Code เพื่อ Check In เข้าพื้นที่ของวิทยาลัยฯ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กำหนดการมอบตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้นักเรียน/นักศึกษาใหม่ติดตามข่าวประกาศจากวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ

Update : 20 เมษายน 2564