Please wait...

DASHBOARD

คำแนะนำขั้นตอนเบื้องต้น

กำหนดการมอบตัว โควตา

ระดับ ปวช. มอบตัววันที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 8.30 - 12.00 น.
ระดับ ปวส. มอบตัววันที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.
นักเรียน/นักศึกษาใหม่ เตรียมเอกสารที่จัดพิมพ์ต่างๆ มาใช้ประกอบวันมอบตัว (ต้องมาพร้อมผู้ปกครอง) ประกอบด้วย หนังสือมอบตัว , หนังสือสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียนนักศึกษา , แบบประวัตินักเรียน/นักศึกษา , หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ปกครองมิใช่บิดาหรือมารดา) , สำเนาเอกสารต่างๆ แนบประกอบชุดแบบมอบตัว
บัตรลงทะเบียนเรียน (2 แผ่น) พร้อมหลักฐานการชำระเงินลงทะเบียนเรียน

การปฏิบัติตนในวันมอบตัว
นักเรียนนักศึกษาใหม่จะต้องสวนใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส Covid-19
การเข้าสถานศึกษาจะต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และได้รับการประทับตราสัญลักษณ์ผ่านการตรวจทุกครั้ง
ต้อง SCAN QR Code เพื่อ Check In เข้าพื้นที่ของวิทยาลัยฯ
ขั้นตอนการดำเนินงาน

หลังจาก Login เข้าระบบจากเมนู เข้าระบบ - โควตาปี 2564 เรียบร้อยแล้ว ให้เลือกเมนู บันทึก/แก้ไขข้อมูลประวัติตนเอง กรอกข้อมูลตนเองลงในระบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการทำเอกสารมอบตัวขึ้นทะเบียน การทำหนังสือสัญญาการเป็นนักเรียน/นักศึกษา หนังสือค้ำประกัน และแบบชำระเงินลงทะเบียนพร้อมบัตรลงทะเบียนเรียน โดยจะต้องเตรียมเอกสารและมีขั้นตอนดังนี้
 1. เลือกรายการเมนู "บันทึก/แก้ไขข้อมูลประวัติตนเอง" ด้านซ้าย กรณีใช้โทรศัพท์มือถือ ให้คลิกที่ขีด 3 ขีด ที่มุมบนด้ายซ้ายเพื่อเปิดเมนูที่ซ่อนไว้
 2. เตรียมข้อมูลและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการบันทึกข้อมูล Profine ดังนี้
  1. จะต้องเตรียมไฟล์ภาพถ่ายชุดนักเรียน/นักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว ไม่มีขอบใดๆ ไว้ใช้ในการ Up load เพื่อที่ระบบจะใส่รูปถ่ายลงในเอกสารการทำสัญญาต่างๆ
  2. ข้อมูลส่วนตัวของบิดา/มารดา และผู้ปกครอง เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล
  3. ข้อมูลเอกสารจากใบ ปพ.1 ที่สำเร็จการศึกษา เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล
  4. ข้อมูลเพื่อนสนิทพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ (เพื่อนที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเรียนที่สถานศึกษาเดียวกัน)
 3. บันทึกข้อมูล Profile ของนักเรียน/นักศึกษา ให้ครบถ้วนทุกส่วน
 4. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล
 5. หลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว ให้นักเรียน/นักศึกษา ตรวจสอบข้อมูลของตนเอง ที่เมนู ตรวจสอบข้อมูลประวัติตนเอง จะต้องมีรูปที่ตัวเอง Upload ปรากฏบริเวณส่วนบนของหน้า (เมนูต่างๆ จะเห็นเมื่อเข้า Login แล้วเท่านั้น) หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้เลือกรายการ "บันทึก/แก้ไขข้อมูลประวัติตนเอง" ใหม่อีกครั้งเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
 6. เอกสารหลักฐานการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคาร ขอให้เก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง เมื่อเปิดภาคเรียนหรือวันที่กำหนดให้มอบตัวขึ้นทะเบียน ทางวิทยาลัยฯ จะขอตรวจสอบต้นฉบับอีกครั้ง

Update : 28 ธันวาคม 2563

การจัดเรียงเอกสารการมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษา